Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov Nové !

Termín

29.-31. marec 2023, Začiatok: 12:00 prezenčné 3 - dňové podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

GRAND HOTEL PERMON**** Podbanské, Vysoké Tatry

Lektori:

Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD. , Ing. Zdenko Knižka, Ing. Andrej Jankech - NKÚ SR

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

– odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, starostovia obcí a primátori miest, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

135

Uzávierka:

24.03.2023

Variabilný symbol:

29310323

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň:  streda - 29.3.2022

Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a miestny poplatok za rozvoj,

legislatívne zmeny a konzultácie

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková

1.Miestne dane

 • predmet daní,
 • daňovník,
 • základ dane
 • sadzba dane,
 • výpočet daní,
 • úľavy na daniach,
 • priznanie k daniam,
 • vyrubovanie daní

 

2. Miestny poplatok za KO a DSO

 • poplatník,
 • sadzba poplatku,
 • určenie poplatku,
 • oznamovacia povinnosť,
 • vyrubovanie poplatku,
 • úľavy pri poplatku,
 • splnomocnenie pre obec

3. Miestny poplatok za rozvoj

 • predmet poplatku,
 • výpočet poplatku,
 • rozhodnutie k poplatku.

4. Diskusia, prípadné otázky k preneseným právnym predpisom.
2. deň:  štvrtok - 30.3.2023

1.časť:   Profesionálna komunikácia s komplikovaným klientom, riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu

Lektor : Ing. Zdenko Knižka

1. Profesionálna komunikácia s komplikovaným klientom

 • komunikačné kanály (verbal, vokal, neverbal)
 • asertívne rokovanie s komplikovaným klientom
 • aktívne počúvanie - využitie v praxi

2. Riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu

 • ako nevyvolať konflikt
 • zvládnutie konfliktu s klientom- 2 stupňová metóda
 • zvládanie stresových situácií, antistresové cvičenia

3. Ako uviesť pozitivizmus do praxe ......

 • praktické návody
 • riešenie negativistických situácií

4. Diskusia

 

2.časť:    Prezentácia výsledkov kontroly: Vymáhanie nedoplatkov v samospráve z pohľadu kontrolnej činnosti NKÚ SR

Lektor:  Ing. Andrej Jankech

NKÚ SR – Expozitúra Trenčín

 • Diskusia

 

3. deň: piatok  31.3.2023

Vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov

Lektorka:  JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Daňový poriadok

 • povolenie splátok,
 • kvalifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného, zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním, premlčanie daňového nedoplatku ,
 • ako postupovať pri daňových nedoplatkoch daňových dlžníkov, ktorí boli v oddlžení (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii),

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

 • prihlasovanie pohľadávok,
 • postup správcu dane pri vyhlásení konkurzu podľa 2. časti a podľa 4. časti ZKV

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

 • postup správcu dane po zastavení starých exekučných konaní

Záložné právo

 • zriadenie záložného práva,
 • nadobudnutie právoplatnosti  rozhodnutia, odôvodnenie primeranosti  záložného práva

Daňové exekučné konanie  :

 • ako postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov pri ktorých boli zastavené súdne exekúcie (Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní)
 • vydávanie a doručovanie rozhodnutí, počítanie lehôt, odloženie daňovej exekúcie  a zastavenie daňového exekučného konania
 • daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – postup preverenia držby vodičského preukazu, rozhodnutia vydávané pri tomto spôsobe daňovej exekúcie, preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu vodičského preukazu – praktické skúsenosti
 • ostatné spôsoby daňovej exekúcie - zrážkami zo mzdy a dôchodku , prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej pohľadávky  - praktické skúsenosti

Diskusia

Ako sa dostať na miesto?

Grand hotel Permon,
032 42 Pribylina 1486

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Potvrdenie o prihlásení,  ktoré vám vygeneruje náš systém a odošle na vašu e-mailovú adresu, obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné šíriť materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.