PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori presun z pôvodného termínu 23.1.2023 na Nový termín

Termín

20. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie
24. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie

Kategória:

odborno - konzultačný seminár/prezenčne, 2 dni

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

100

Uzávierka:

17.03.2023

Variabilný symbol:

23250123

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

50 €

Cena pre nečlenov:

80 €

Program:

1.časť: 23.1.2023 , 20.3.2023 / pondelok
Lektor: doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1. Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva.
2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť.
3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť.
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.
5. Zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.
6. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

2.časť: 25.1.2023, 24.3.2023/ piatok
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

1. Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia.
2. Komisie, rada- úlohy a kompetencie.
3. Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy.
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.
5 Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí.

Pracovný materiál: súčasťou oboch podujatí je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.