Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme presun z termínu 16.2.2023 na nový termín

Termín

15. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
16.-22. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl (obce, mestá, MČ, iné subjekty) a školských zariadení, riaditelia škôl, starostovia obcí, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

15.03.2023

Variabilný symbol:

190123

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Legislatívny prehľad
▪ Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
▪ Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
▪ Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. – katalóg pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

2. Kvalifikačné predpoklady a posudzovanie kvalifikačných predpokladov
3. Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov
4. Zaraďovanie pedagogických zamestnancov
5. Platové triedy a platové stupne – preukazovanie praxe
6. Funkčný plat a zložky platu – jednotlivé druhy príplatkov
7. Bývalý kreditový príplatok a špecifiká príplatku za profesijný rozvoj
8. Nenárokové zložky v odmeňovaní – osobný príplatok a odmena
9. Dokumentácia odmeňovania
▪ pracovné náplne – analytické listy a odmeňovanie
platové dekréty
▪ vnútorné predpisy – zásady odmeňovania – sú potrebné? povinné?
▪ čo nám mení novela Zákonníka práce v odmeňovaní?

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.