Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Informácie:Vykonáva lektorskú činnosť od roku 2003 v spolupráci s renomovanými vzdelávacími inštitúciami pôsobiacimi na trhu ďalšieho vzdelávania, ako Akadémia vzdelávania a Regionálne vzdelávacie centrum - v rôznych pobočkách na území Slovenskej republiky.

Lektorskú činnosť vykonáva výlučne v tematikách pre verejnú správu – samosprávu - RO, obce a mestá. Pri lektorskej činnosti vychádza aj z vlastných skúseností z každodennej praxe.

Vedie/a viedla ekonomickú a personálnu agendu v rôznych inštitúciách verejnej správy, vykonáva finančnú  kontrolu na území SR, vykonáva poradenstvo pre verejnú správu a samosprávu, je autorkou odborných článkov vo vydavateľstvách Raabe a Iura Edition, v odborných časopisoch pre verejnú správu a samosprávu.

Lektorovanie podujatí: 05. 06. 2024 - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy    *2-dňový praktický kurz*
05. 06. 2024 - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy    *2-dňový praktický kurz*
05. 06. 2024 - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy    *2-dňový praktický kurz*
06. 05. 2024 - Pracovné stretnutie pre školské úrady
25. 03. 2024 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
24. 10. 2023 - Nová vyhláška MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovný poriadok školy. *podľa noviel platných od 1.9.2023*
24. 10. 2023 - NOVÁ vyhláška kvalifikačných predpokladov a Pracovný poriadok školy podľa noviel platných od 1.9.2023
24. 10. 2023 - NOVÁ vyhláška kvalifikačných predpokladov a Pracovný poriadok školy podľa noviel platných od 1.9.2023
31. 05. 2023 - HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY
24. 05. 2023 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
15. 03. 2023 - Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
15. 03. 2023 - Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
15. 03. 2023 - Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
19. 01. 2023 - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy
19. 01. 2023 - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy
19. 01. 2023 - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy
28. 11. 2022 - Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii
28. 11. 2022 - Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii
28. 11. 2022 - Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii
13. 06. 2022 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
16. 05. 2022 - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
16. 05. 2022 - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
16. 05. 2022 - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch
25. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO
09. 02. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
18. 01. 2022 - Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch *a niektoré zmeny v odmeňovaní*
18. 01. 2022 - Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní
18. 01. 2022 - Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní
22. 11. 2021 - Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy
22. 11. 2021 - Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy
22. 11. 2021 - Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy
19. 11. 2021 - HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - 5. časť - Vybrané agendy školy - cestovné náhrady, sociálny fond , vnútorné predpisy školy.
05. 11. 2021 - HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - 4. časť - Ochrana osobných údajov a základná dokumentácia.
01. 10. 2021 - HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - ONLINE - 5 samostatných webinárov
27. 09. 2021 - Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov
06. 07. 2021 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
03. 06. 2021 - Manažment materskej školy *povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ *
03. 06. 2021 - Manažment materskej školy * povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ *
03. 06. 2021 - Manažment materskej školy * povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ *
09. 04. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
25. 03. 2021 - ZMENY VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH V OBLASTI ŠKOLSTVA v nadväznosti na novelu Zákonníka práce
25. 03. 2021 - Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva * v nádväznosti na novelu Zákonníka práce *
25. 03. 2021 - Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu Zákonníka práce
12. 03. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
09. 03. 2021 - Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl
09. 03. 2021 - Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl
09. 03. 2021 - Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl * webinár/videoseminár *
02. 11. 2020 - Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl *VIDEOSEMINÁR*
02. 11. 2020 - Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl *VIDEOSEMINÁR*
24. 09. 2020 - VNÚTORNÉ SMERNICE škôl, školských zariadení – na čo sú nám smernice?
23. 09. 2020 - Vnútorné smernice škôl a školských zariadení - na čo sú nám smernice?
03. 08. 2020 - Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *videoseminár*
25. 05. 2020 - Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID -19  *video seminár*
14. 05. 2020 - Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *video seminár*
30. 04. 2020 - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*
30. 04. 2020 - Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách a novela Zákonníka práce
14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
13. 03. 2020 - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*
11. 03. 2020 - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*
06. 02. 2020 - Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*
05. 02. 2020 - Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*
02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
08. 11. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce po 1.9.2019*
06. 11. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce*
05. 11. 2019 - Zmeny a aktuálizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019
23. 10. 2019 - KURZ RIADITEĽA ŠKOLY
08. 10. 2019 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku
03. 10. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
02. 10. 2019 - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
29. 05. 2019 - NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28. 05. 2019 - NOVÝ zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. 04. 2019 - Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách*
27. 03. 2019 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
24. 01. 2019 - Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
22. 01. 2019 - Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
11. 04. 2018 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
09. 03. 2018 - Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení
07. 03. 2018 - Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení, obcí
09. 02. 2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení
07. 02. 2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení.
16. 11. 2017 - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
15. 11. 2017 - Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
30. 05. 2017 - Pracovné stretnutie  PRE VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ - ÚČTOVNÍCTVO – ODPADY – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
18. 05. 2017 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE -  ako na mzdy krok po kroku
24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
21. 03. 2017 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov a ekonómov špeciálnych škôl *eGovernment pre školy v praxi, finančné riadenie školy*
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
28. 09. 2016 - Finančné riadenie školy - a zase sme všetci začiatočníci
27. 09. 2016 - Finančné riadenie škôl
25. 05. 2016 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v školách zriadených mestom Košice
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
13. 04. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
20. 10. 2015 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a mzdárky špeciálnych škôl
08. 10. 2015 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015
07. 10. 2015 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015
28. 09. 2015 - PROJEKT Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy