Daňové nedoplatky * zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie *

Termín

23. september 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
24.-30. september 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

150

Uzávierka:

22.09.2021

Variabilný symbol:

230921

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1. Novely  zákonov – Daňový poriadok,  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o ukončení niektorých

exekučných konaní,  Obchodný zákonník:

 • nové ustanovenia,  ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov
 • skúsenosti a poznatky z praxe
 • -  najčastejšie dotazy od správcov daní

2. Daňový nedoplatok

 • klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného /nedoplatky subjektov v konkurze a oddĺžení), zánik daňového nedoplatku , premlčanie daňového nedoplatku
 • -  najčastejšie dotazy od správcov daní

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov

 • vznik záložného práva, zrušenie záložného práva
 • -    najčastejšie dotazy od správcov daní

4. Daňové exekučné konanie

 • základné ustanovenia
 • rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní – doručovanie, právoplatnosť
 • spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
 • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok, vodičský preukaz /
 • -    najčastejšie dotazy od správcov daní

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Mária Lenková

22.9.2021 o 10:12

Reagovať

Je možné vyrubenie úrokov z omeškania z miestnych poplatkov a daní, ktoré boli vyrubené v priebehu r. 2020, t. j. v čase pandémie?
Vzťahuje sa § 12 ods. 3 zákona č. 67/2020 (Lex Korona) aj na miestne dane a poplatky?

Ako je to s uspokojovaním pohľadávok po smrti daňovníka?
Pohľadávku, ktorá vznikla pred smrťou daňovníka prihlasujeme do dedičského konania, ale len v málo prípadoch sa nám stalo, že bola uspokojená, príp. dedič chcel pohľadávku uhradiť na splátky, príp. vôbec. Pokiaľ nebol žiadny majetok, bol majetok nepatrnej hodnoty, príp. pasíva prevyšovali aktíva, tak pohľadávka nemá byť z čoho uhradená, ale keď mal poručiteľ majetok a aktíva prevyšujú pasíva, tak pohľadávka by mala byť uspokojená.
Po akom čase môže byť pohľadávka „odpísaná“?

Prikazuje zákon o správe daní vytvorenie jednotnej žiadosti o odklad, splátky dane?

Pri preukázaní, že subjekt je v zahraničí a donesie o tom doklad, že platil poplatok za komunálny odpad v zahraničí, tak koľko rokov spätne je možné „odpísať“ pohľadávku?

Pri oddlžení nám teda pohľadávka nezaniká (po dobu 6 rokov) v súlade s § 84 ods. 1 písm. f) zákona o správe daní, je teda možné vyrubovať z nevymáhateľnej pohľadávky sankčný úrok?
Avšak až keď sankčné úroky narastú na sumu 170,00 eur, až vtedy je možné ich vymáhanie? (§ 83 ods. 1 písm. e) zákona o správe daní).

Je možná evidencia oddlžených na analytických účtoch napr. na „položke“ nevymáhateľné pohľadávky?
Príp. akým spôsobom oddeliť vymáhateľné a nevymáhateľné pohľadávky.

Od akej sumy je možné vymáhať daňový nedoplatok u osôb, ktoré sa odsťahovali do zahraničia a „zabudli“, že tu majú pohľadávku?

Je možné začať exekúciu na vodičský preukaz (ako úplne novú) bez toho, aby sme mali predtým začatú inú exekúciu (mzdu, dôchodok)?

Je porušením § 83 ods. 1 písm. e) zákona o správe daní vymáhať nižší daňový nedoplatok ako 170,00 eur?

admin2

22.9.2021 o 16:18

Reagovať

v zozname otázok na podujatie 23.9.2021 bude pod č. 7