Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených časť I.

Termín

11. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

nielen pre novozvolených starostov, poslancov, zamestnancov miest a obcí

Kapacita:

120

Uzávierka:

08.02.2019

Variabilný symbol:

1102

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

- Právna úprava miestnej samosprávy v Ústave SR a v zákonoch -    rozdiely medzi samosprávou,       štátnou správou a súkromnou správou  - Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon štátnej správy, vzťah štátu a     obce)  - Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia  - Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy  - Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov  - Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí  - Všeobecne záväzné nariadenia (VZN vo veciach samosprávy, VZN, v ktorých obec  plní úlohy štátnej     správy, príprava a schvaľovanie VZN)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.