Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

11.-13. apríl 2018, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia škôl a školských zariadení

Kapacita:

195

Uzávierka:

10.04.2018

Variabilný symbol:

111304

Organizátor:

RVC Prešov, Košice a Michalovce

Cena pre členov:

209 €

Cena pre nečlenov:

229 €

Program:

1. deň:  streda,  11.4.2018

11.00 – 11.30     Prezencia na seminár

11.30 – 14.50 Personalistika  a ekonomika v práci riaditeľa školy

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová

 • Všeobecný prehľad o personálnej práci – aktuality v legislatíve
 • Niektoré nedostatky a porušenia v praxi
 • Zákaz diskriminácie vo všeobecnosti
 • dovolenke vo všeobecnosti – viete ako správne na plán dovoleniek?
 • Pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca vo všeobecnosti
 • Pracovný čas – evidencia pracovného času a dochádzka zamestnancov
 • Práca nadčas, evidencia práce nadčas – príplatok alebo náhradné voľno?
 • Práca nadčas  alebo pracovná pohotovosť – aplikujete správne pri ŠvP, lyžiarskych výcvikoch... atď.

12.30 – 13.30     Obed

15.10 – 18.00 Rola riaditeľa v procese edukácie a výchovy

Lektorka: Ľubomíra Hnátová, PhD.

 • Výchova ako súčasť edukácie.
 • Záťažové situácie a konflikty ...    ... a ako to všetko  zvládnuť v procese edukácie?
 • Horúce témy dnešných dní: šikana a mobbing
 • Riaditeľ – zamestnanci - deti – rodičia
 • Psychohygiena,  zvládanie emócií a stresu

2. deň:  štvrtok,  12.4.2018

9.00 – 12.45 Personalistika a ekonomika v práci riaditeľa školy – pokračovanie

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová

 • Odmeny, rozhodnutie o odmene, priznanie odmeny, a kritériá na priznávanie odmien
 • Krúžková činnosť, vzdelávacie poukazy, evidencia a odmeňovanie za krúžkovú činnosť
 • Smernica o zásadách vykonávania krúžkovej činnosti
 • Osobitosti pri dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o vykonaní práce
 • Evidencia dohôd a povinná evidencia práce „dohodárov“
 • Pracovné cesty a  bludisko v kombinácii pracovná cesta – dovolenka – pracovné voľno na vzdelávanie – aplikujete správne zákon o cestovných náhradách, zákonník práce a zákon o sociálnom fonde?
 • Evidencia pracovných ciest
 • Posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste
 • v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce, náhrada za stratu času
 • osobitosti pri školských výletoch, ŠvP, lyžiarskych výcvikoch, atď.
 • Špecifiká pre ZŠ, MŠ z pohľadu zamestnávateľa, z pohľadu zriaďovateľa, z pohľadu riaditeľa školy, z pohľadu subjektu s právnou subjektivitou, a z pohľadu subjektu bez právnej subjektivity
 • Máte smernicu upravujúcu využitie pracovného času zamestnancov?  Možno po školení zistíte, že ju potrebujete.

12.45 – 15.00 Manažovanie konfliktov s rizikovými rodičmi a deťmi v škole – ako ich zvládnuť

Lektorka: Ing. Dr. Nora Lauková

 • Ukážka možnosti vzdelávania v Manažérskej pedagogickej akadémii.
 • Prezentácia programu „Ako efektívne manažovať Vašu školu“.

3. deň: piatok, 13.4.2018

8.30 – 12.30 Slobodný prístup k informáciám – najčastejšie problémy v školách a ich riešenia

Lektor: JUDr. Vladimír Pirošík

 • Prehľad častých pochybení pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií
 • Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Ochrana obchodného tajomstva, autorskoprávna ochrana
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov
 • Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie zákonného inštitútu OPI prijatého zákonom č. 340/2015 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2016 mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
 • Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Viera Vajsová

20.3.2018 o 09:27

Reagovať

Ako máme vykazovať nadčas učiteľom, ktorých vysielame na lyžiarsky kurz, alebo školu v prírode(sú tam viac dní). Rozumiem, že ak aktívne učí - pracuje, potom môže mať službu (večerná aktivita), alebo má nočnú službu či pohotovosť. Ale ak učiteľ iba odučí, nemá večernú aktivitu, ani nočnú službu, tak sa mu vykáže len 8 hod. pracovný čas a dosť, aj keď je mimo svojho bydliska a vlastne musí ostať so žiakmi?
Čo je odpracovaný čas, čo ako nadčas, prípadne pracovná pohotovosť v tomto prípade?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.