TEÓRIA A PRAX PRI VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY v obci, v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii

Termín

25. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
26. jún - 2. júl 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest, mestských častí, VÚC, príspevkových a rozpočtových organizácií, kontrolóri, ostatní záujemcovia a problematiku

Uzávierka:

25.06.2024

Variabilný symbol:

250624

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

1.Postupy pri základnej finančnej kontrole a zodpovedné osoby

-                 kto, kedy a ako overuje finančné operácie

2. Povinná administratívna finančná kontrola pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce
3. Princíp kontroly štyroch očí - najčastejšie otázky
4. Aktuálne metodické usmernenie MF SR
5. Základná finančná kontrola elektronickou formou
6. Kontrolné postupy pri kontrole „zvonku"

-                 práva  povinností kontrolného orgánu (oprávnenej osoby)

-                 práva a povinnosti kontrolovanej osoby (povinnej osoby)

7. Praktické otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.