Financovania regionálneho školstva. Akutálne otázky v roku 2024 Časový plán: 13.00 - 17.00 h

Termín

18. jún 2024, Začiatok: 13:00 (Webinár)
19.-25. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

základné školy, materské školy a ich zriaďovatelia, štatutári, ekonómovia, účtovníci, hlavní kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

18.06.2024

Variabilný symbol:

180624

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Legislatívne predpisy upravujúce financovanie škôl.

  • Zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
  • Financovanie podporných opatrení

Legislatívne predpisy upravujúce financovanie originálnych školských kompetencií s ohľadom na pripravované zmeny

  • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

  • Nariadenie vlády  SR č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve  v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov – časť financovanie

  • Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu a praktické príklady.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.