ROZHODNUTIA elektronicky * praktický seminár pri PC v učebni* Praktický seminár na PC v učebni

Termín

20. jún 2024, Začiatok: 09:00 prezenčná forma (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Miesto konania: Košice, Park Komenského 6 Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE

Kategória:

praktický seminár, prezenčná forma

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a zamestnanci škôl, starostovia a zamestnanci obcí, iní záujemcovia

Kapacita:

30

Uzávierka:

16.06.2024

Variabilný symbol:

200624

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

47 €

Cena pre nečlenov:

65 €

Program:

Vydávanie rozhodnutí

1.  príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť

2.   vyhľadávanie adresátov

3.   vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu

4.   podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty

5.   odosielanie a postup doručovania v prípade, ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie

6.   vyznačenie právoplatnosti

7.   registratúra a vedenie spisu

 

Základné nastavenia a postupy

1.   kroky pri zmene riaditeľa, potrebné náležitosti

2.   udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou

3.   nastavovanie notifikácií v elektronickej schránke

4.   vytváranie priečinkov

5.   odosielanie podaní na iné úrady

 

Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

1.   zriadená el. schránka inštitúcie pre právne postavenie OVM

2.   inštalácie - zo slovensko.sk, ovládače ku certifikátu

3.   pre vstup do schránky:

1.   poverená osoba má udelený prístup, prinesie si eID a BOK, čítačku

2.   alebo štatutár, rovnako eID a BOK, čítačka

4.   mandátny certifikát pre poverenú osobu, štatutára, riaditeľa, prípadne aj jeho štatutárneho zástupcu

5.   vlastný notebook, elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku

 

Pripravte si:

1.  informácie o adresátoch skúšobného rozhodnutia

2.   text skúšobného rozhodnutia  vo formáte PDF

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii prípadne e-mailom.

Ako sa dostať na miesto?

https://at.tuke.sk/map

Budova PK 6 – nájdete na mape v Areáli Technickej univerzity v Košiciach - TUKE
Zo Staničného námestia:
električka č. 2, výstup poliklinika Sever, je to 9 zastávka (odchody o 8:07, 8:22, 8:37, 8:52))
Zo smeru Rožňava – vystúpite na kruhovom objazde Moldavská (= zastávka SOŠ Automobilová) a prestúpite na el. č.6, smer Magistrát mesta Košice, výstup: Amfiteáter, 7. zastávka a prejdete peši smerom k areálu TUKE (odchody el. č. 6 o 8:05, 8:20, 8:35, 8:50)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.