Dokumentácia úradu v roku 2024 nové vyhlášky o registratúre a archíve platné v roku 2024

Termín

14. máj 2024, Začiatok: 14:00 (Webinár)
15.-31. máj 2024, Začiatok: 09:00 záznam

Miesto konania:

záznam

Kategória:

záznam

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci samosprávy, starostovia, kontrolóri, iní záujemcovia a tému

Uzávierka:

14.05.2024

Variabilný symbol:

15310524

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Vyhláška 403/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného povieme o výnimkách pri vyraďovacom konaní, preberaní elektronických archívnych dokumentoch ...
  2. Vyhláška 336/2023 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného dozvieme čo je číslo spisu, čo je identifikátor spisu, čo sa doplnilo do  spisového obalu, obsahu spisu, o listinnom rovnopise s možnosťou odosielania vo forme zaručenej konverzie, ďalšie činnosti správcu registratúry
  3. Registratúrny poriadok a registratúrny plán – zmeny a jeho proces schvaľovania
  4. Osobná zložka zamestnanca
  5. Certifikované elektronické systémy ako ich získať
  6. Registratúrne záznamy klasické, elektronické, kombinované
  7. Personalizované osobné prostredie pri vyraďovacom konaní
  8. Správca registratúry
  9. Používanie pečiatok a vzorových podpisov

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.