Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe. Postup pri zápise žiakov a ďalších rozhodnutiach.

Termín

30. apríl - 1. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
2.-25. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestnanci materských škôl, základných škôl, stredných škôl, spojených škôl, kde je zriaďovateľom obec, mesto, cirkev, súkromná osoba

Kapacita:

200

Uzávierka:

01.05.2024

Variabilný symbol:

300424

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Riaditeľ materskej, základnej aj strednej školy bez ohľadu na zriaďovateľa a bez ohľadu na právnu subjektivitu je podľa zákona o egovernmente orgánom verejnej moci (OVM) a teda je povinný vydávať rozhodnutia elektronicky.

Povinnosti zriaďovateľa

 • zriadenie schránky pre právne postavenie OVM
 • ako postupovať ak škola nemá právnu subjektivitu

Povinnosti riaditeľa školy (bez ohľadu na právnu subjektivitu)

 • vstup do schránky
 • certifikáty
 • udelenie oprávnenia zamestnancom na prácu v schránke

Rozhodnutia v elektronickej podobe

 • súvisiaca legislatíva, kto je OVM, kto nie
 • elektronické schránky školy a rodičov - povinnosti, rozdiely
 • kedy je možné odvolávať sa na technický problém a postupovať "po starom"

Príprava na vydávanie rozhodnutí

 • postup školy pred zápisom, pri zápise, aké údaje škola potrebuje, čo a ako odkomunikovať s rodičmi
 • udelenie oprávnenia zamestnancom na prácu v schránke
 • certifikáty na podpisovanie - aké sú pre školu a riaditeľa potrebné, kde a ako ich získať, kto na certifikáty nárok má a kto nemá, ako ich používať
 • informačné systémy - aké IS na škole existujú, aké sú potrebné pri elektronickej komunikácii, čo od nich vyžadovať a prečo, prečo je potrebné systémy prepojiť

Vytváranie rozhodnutí

 • vytvorenie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu - čo to znamená, ako postupovať
 • podpisovanie certifikátom
 • odosielanie rodičom a vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie
 • doručovanie do vlastných rúk
 • vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí
 • ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony

Kontroly výsledky kontrol doteraz, čo zaujíma hlavného kontrolóra, prokuratúru, NKÚ, MIRRI SR


Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.