Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo *P R A K T I C K Ý    P R Í K L A D* odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023 presun z pôvodného termínu 5.4.2024 na Nový termín

Termín

23. máj 2024, Začiatok: 09:00 Webinár
24.-30. máj 2024, Začiatok: 09:00 Záznam z webinára

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

Webinár/záznam z podujatia

Cieľová skupina:

zamestnanci a hlavní kontrolóri obcí/miest/VÚC

Kapacita:

200

Uzávierka:

23.05.2024

Variabilný symbol:

050424

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

 1. Záverečný účet obce - podstata, obsah, prebytok/schodok, zostavenie podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
 2. PRAKTICKÝ  PRÍKLAD  ROZPOČTOVÉHO  HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023 - podklad k vyčísleniu prebytku/schodku/zostatku finančných operácií.
 3. Kontrola účtovných súvzťažností - overenie súladu rozpočtového hospodárenia s účtovníctvom.
 4. PRAKTICKÝ  PRÍKLAD  VÝPOČTU DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY
 5. Zverejňovanie záverečného účtu obce
 6. Obsah záverečného účtu obce:

-      rozbor rozpočtového hospodárenia obce a ich rozpočtových a príspevkových organizácií

-      rozpočtové hospodárenie obce - prebytok/schodok

-      overenie súladu rozpočtového hospodárenia s účtovníctvom

-      tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

-      bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

-      prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

-      údaje o hospodárení príspevkových organizácií

-      prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

-      údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

-      finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

 • zriadeným a založeným právnickým osobám
 • štátnemu rozpočtu
 • štátnym fondom
 • rozpočtom iných obcí
 • rozpočtom VÚC

-      hodnotenie plnenia programov obce

 1. Príklady rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 2. Rezervný fond a peňažné fondy - tvorba, použitie, účtovanie, evidovanie
 3. Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov

 

Vzory: vzor Záverečného účtu, vzor výpočtu dlhu a dlhovej služby, vzory uznesení

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.