Ako si skontrolovať dodržiavanie povinností vo vzťahu k GDPR a kybernetickej bezpečnosti v obci, škole a  iných organizáciách.

Termín

14. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Lektor:

JUDr. Jakub Pavčík

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutárni zástupcovia a odborní zamestnanci miest, obcí, škôl a iných organizácií, hlavní kontrolóri, zamestnanci na úseku kontroly

Kapacita:

100

Uzávierka:

13.05.2024

Variabilný symbol:

140524

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel GDPR a kybernetickej bezpečnosti v obci/ škole

Aké sú hlavné kroky pre zabezpečenie GDPR v obci/ škole/ iná organizácia

Školenia zamestnancov a riešenie dopytov a podnetov zamestnancov v oblasti GDPR

Ako sa správne pripraviť na kontrolu z ÚOOÚ?

Kyberbezpečnosť v obci/ škole/ iná organizácia

  • povinnosti samosprávy v súvislosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti,
  • zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb,
  • ďalšie povinnosti samospráv v súvislosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Dokumentácia v obce/škole v oblasti GDPR a kyberbezpečnosti

Úlohu hlavného kontrolóra z pohľadu GDPR a kybenetickej bezpečnosti

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.