Registratúrny denník klasicky a elektronický Seminár presúvame na apríl, možnosť prihlasovania sme nateraz pozastavili

Termín

26. marec 2024, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie
27. marec - 4. apríl 2024, Začiatok: 09:00 záznam z webinára

Miesto konania:

Košice, Aston Building, Werferova 1, Aula/ webinár/ záznam z webinára

Kategória:

prezenčné podujatie/záznam z podujatia

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci samosprávy, škôl a organizácií zriadených samosprávou, starostovia, riaditelia, kontrolóri, iní záujemcovia a tému

Kapacita:

200

Uzávierka:

22.02.2024

Variabilný symbol:

260324

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Správa registratúry klasicky
  2. Správa registratúry elektronicky
  3. Certifikované elektronické systémy ako ich získať
  4. Praktická ukážka ako viesť klasický denník
  5. Praktická ukážka ako viesť elektronický denník
  6. Registratúrne stredisko. Príručná registratúra
  7. Vyraďovacie konanie - elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.