Osobná zložka žiakazmeny v dokumentácii školy

Termín

22. február 2024, Začiatok: 09:00 prezenčná forma
23.-29. február 2024, Začiatok: 09:00 záznam z podujatia

Miesto konania:

Košice, Aston Building, Werferova 1, Aula/ webinár/ záznam z webinára

Kategória:

prezenčné podujatie/záznam z podujatia

Cieľová skupina:

zamestnanci všetkých typov škôl, riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení

Kapacita:

200

Uzávierka:

22.02.2024

Variabilný symbol:

220224

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Vyhláška 403/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného povieme o výnimkách pri vyraďovacom konaní, preberaní elektronických archívnych dokumentoch ...2.
  2. Vyhláška 336/2023 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného dozvieme čo

je číslo spisu, čo je identifikátor spisu, čo sa doplnilo do  spisového obalu, obsahu spisu, o listinnom rovnopise s možnosťou odosielania vo forme zaručenej konverzie, ďalšie činnosti správcu registratúry

  1. Registratúrny poriadok a registratúrny plán – zmeny  a jeho proces schvaľovania
  2. Vestník 339/2023 o pedagogickej dokumentácii
  3. Dokumentácia žiaka
  4. Osobná zložka žiaka
  5. Osobná zložka zamestnanca školy
  6. Registratúrne stredisko
  7. Vyraďovacie konanie – elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Monika Kontrošová

21.2.2024 o 15:18

Reagovať

Dobrý deň, pani Ľubica. Prosím Vás mám otázku ohľadom prijímačiek na zš. My máme vytvorený spis na š.rok 2022/2023 PRIJÍMAČKY ,ak príde elektronické rozhodnutie o prijatí a my to zaevidujeme tak to automatický hodí do tohto spisu. Tak je potrebne spisový obal otvárať a uzatvárat na kalendárny alebo školský rok? Týka sa to aj prestupových žiakov počas roka. Ďakujem za odpoveď .Kontrošová Monika

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.