Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy a ich kompetencie Výberové konanie na riaditeľa školy

Termín

8. marec 2024, Začiatok: 09:00 Prezenčne/Webinár
9.-15. marec 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne škôl, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, ZŠ, stredných škôl, zamestnanci školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

08.03.2024

Variabilný symbol:

080324

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy (2 h) - aj pre miestnu samosprávu

 • Predpisy v oblasti výberových konaní
 • Časový harmonogram výberového konania
 • Výberové konanie z pohľadu zriaďovateľa školy
 • organizačné zabezpečenie výberového konania
 • posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa
  • Výberové konanie z pohľadu rady školy
   • činnosť rady školy pred, v priebehu a po výberovom konaní

Orgány školskej samosprávy a ich kompetencie (2 h) – aj pre miestnu samosprávu

 • Legislatíva v oblasti školskej samosprávy
 • Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy
 • Kompetencie rady školy
 • Členstvo v rade školy – vznik, zánik, pozastavenie
 • Voľby a delegovanie do rady školy
 • Štatút rady školy

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.