Finančné výkazy v roku 2024

Termín

19. marec 2024, Začiatok: 09:00 Prezenčne/Webinár
20.-26. marec 2024, Začiatok: 09:00 záznam z podujatia

Miesto konania:

Košice, Magistrá mesta, Trieda SNP 48/A/online/Zoom/záznam

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky/-ovia a účtovníčky/-ci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri/-ky, ostatní záujemcovia/kyne o problematiku

Uzávierka:

19.03.2024

Variabilný symbol:

2902

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
  2. Príručka MFSR pre subjekty VS  + metodické usmernenia MFSR
  3. Obsahová náplň finančných výkazov
  4. Zostavenie finančných výkazov
  5. Medzi-výkazové kontroly finančných výkazov, dokument kontrol pre finančné a účtovné výkazy subjektov VS
  6. Prepojenie  IUZ na formulár vzájomných vzťahov – medzi-výkazové kontroly
  7. Výpočet dlhovej služby obce na základe údajov uvedených vo finančných výkazoch – praktický príklad (návod na získanie potrebných údajov zo systému RISSAM)
  8. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.