Oznamovanie protispoločenskej činnosti v samospráve nové povinnosti vs. nové príležitosti

Termín

8. december 2023, Začiatok: 09:00 prezenčná forma a webinár
9.-15. december 2023, Začiatok: 09:00 záznam z webinára (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Aston Building, Werferova 1, Aula/ webinár/ záznam z webinára

Lektori:

Mgr. Marianna Leontiev , Tibor Deák, Ivan Skaloš; intergitiQ, s.r.o.

Kategória:

hybridné podujatie - prezenčne/webinár/záznam

Cieľová skupina:

štatutári obcí/ miest/ MČ, škôl; vedúci zamestnanci samospráv a nimi zriadených organizácií; zamestnanci; kontrolóri; iní záujemcovia o túto tému

Kapacita:

70

Uzávierka:

08.12.2023

Variabilný symbol:

081223

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Nové príležitosti samospráv spojené s oznamovaním
  • Nové povinnosti samospráv po novele
  • Zásady prijímania a preverovania oznámení
  • Komunikácia s oznamovateľom
  • Oznamovanie a trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb
  • Zodpovednosť štatutárov
  • Prípadové štúdie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.