Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO

Termín

29.-31. máj 2024, Začiatok: 13:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

ekonómky/-ovia a účtovníčky/-ci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri/-ky, ostatní záujemcovia/kyne o problematiku

Kapacita:

250

Uzávierka:

29.05.2024

Variabilný symbol:

29310523

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

320 €

Cena pre nečlenov:

340 €

Program:

1. deň: streda, 29.5.2024

13.00 – 18.00 Prvý vzdelávací blok

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC a ich zriadené ROPO.

Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC a ich ROPO.

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová

Program:

 1. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. - vybrané ustanovenia

-         subjekty verejnej správy

-         verejné prostriedky

-         rozpočet, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia

-         kódy zdrojov

-         príručka na zostavenie návrhu rozpočtu

-         výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu

-         nevyčerpané prostriedky podľa paragrafu 8

-         použitie dotácií

-         poskytovanie preddavkov

-         osobitosti rozpočtových organizácií

-         osobitosti príspevkových organizácií

-         reprezentačné výdavky

 

 1. Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p. - vybrané ustanovenia

-         rozpočet obce

-         základné pravidlá zostavovania rozpočtu

-         príjmy a výdavky rozpočtu

-         vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

-         viacročný rozpočet

-         rozpočtové provizórium

-         zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia

-         časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

-         peňažné fondy obcí, rezervný fond

-         záverečný účet obce

-         pravidlá používania návratných zdrojov financovania

-         osobitosti hospodárenia obcí

-         poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

 

Prílohy: vzor rozpočtových opatrení, vzor záverečného účtu, vnútorný predpis na reprezentačné výdavky ...

 

2. deň: štvrtok, 30.5.2024

9.00 – 13.00 Druhý vzdelávací blok:

Vybrané problematiky  na úseku ekonomiky.

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

I. V oblasti majetku

Þ     Prehľad zmien hospodárenia s majetkom obce aktuálnych od 1.11.2023

Þ     Nakladanie s majetkom obce  v správe rozpočtových  a príspevkových organizácií

Þ     Zásady hospodárenia s majetkom obcí

Þ     Evidencia majetku

Þ     Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby

Þ     Inventarizácia majetku

 

II. V oblasti zverejňovania

Þ     Spôsoby a miesta zverejňovania

-      zmlúv

-      objednávok

-      faktúr

Þ     Prehľad ďalších povinne zverejňovaných informácií v oblasti ekonomiky a účtovníctva

orgánov verejnej správy

 

III. V oblasti poskytovania dotácií

Þ     Podmienky poskytovania dotácií

Þ     Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií

Þ     Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií

Þ     Zúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu obce

 

14.00 – 16.30 Tretí vzdelávací blok

Ženskosť a štýl – jednoducho a prakticky

Lektorka: Adri Nagy Finta

V prvej časti sa budeme venovať ženskosti, ženskej sile prepojením na štýl.

Þ     Čo je štýl?

Þ     Ako využiť v náš prospech v každodennom živote.

Þ     Ako nám pomôže sebavedome komunikovať o sebe?

Þ     Ako pomôže pri dosahovaní našich cieľov?

Þ     Ako sa nestratiť ako žena v mužskom svete?

 

V druhej časti ochutnáme moju obľúbenú "TORTU ŠTÝLU" bez kalórií.

Þ     Aké sú jej základne prvky?

Þ     Čo by sme o nich mali vedieť?

Þ     Ale hlavne čo by sme mali vedieť a poznať o sebe?

 

Samozrejme táto časť bude plná praktických tipov a trikov, ktoré už na nasledujúci deň každá žena dokáže použiť vo svojich každodenných outfitov.

Na konci veľmi rada nechám priestor na otázky.

 

3. deň: piatok,   31.5.2024

9.00 – 13.00 Štvrtý vzdelávací blok

Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO a PO zriadených obcou.

Stravovanie zamestnancov.

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

 1. Právna úprava – zákon o sociálnom fonde.
 2. Vnútorný predpis pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
 3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 4. Tvorba  a čerpanie sociálneho fondu – zamestnanci,  starosta, hlavný kontrolór,  riaditeľ RO, PO.
 5. Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu – tvorba
 6. Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu –použitie – stravné lístky, stravovanie v ŠJ, regenerácia, nájom a pod.
 7. Zdaňovanie prostriedkov sociálneho fondu, zákon o sociálnom a zdravotnom poistení v oblasti sociálneho fondu.
 8. Inventarizácia sociálneho fondu, stravných lístkov
 9. Vplyv sociálneho fondu na výsledok hospodárenia obce
 10. Zabezpečenie stravovania zamestnancov obce, RO, PO – vnútorný predpis, dotazník, účtovanie
 11. Možnosť poskytnutia nepeňažného príspevku zamestnávateľa svojim zamestnancom s oslobodením od dane z príjmov
 12. Diskusia

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.