Veľká novela zákona o majetku obcí od 1. 11. 2023 Prezenčne/Webinár so záznamom na 7 dní

Termín

13. október 2023, Začiatok: 09:00 Prezenčne seminár / Webinár
14.-20. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prezenčne: Košice, Aston Building, Werferova 1; webinár: Zoom

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár / webinár

Cieľová skupina:

správcovia majetku miest a obcí, starostovia, poslanci, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

13.10.2023

Variabilný symbol:

270923

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

S účinnosťou od 1. 11. 2023 vstúpi do platnosti veľká novela zákona o majetku obcí. Nové sú pravidlá priameho predaja, dôvodu hodného osobitného zreteľa a obchodnej verejnej súťaže. Nanovo sú upravené aj nájmy obecného majetku a mnoho ďalšieho. Cieľom seminára je vysvetliť vám, ako postupovať pri predajoch, zámenách a nájmoch ešte do konca októbra 2023. Pred novembrom 2023 navyše potrebujete upraviť hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. Všetko, čo ste povinní vykonať ešte predtým, ako vstúpi novela do platnosti, a naopak, čo vás v praxi čaká od novembra tohto roku, vám lektor zhrnie na našom podujatí

 

PROGRAM:

1. Nové pravidlá nakladania s cennými papiermi obce

2. Zlepšenie finančnej kondície komunálnych obchodných spoločností – vklady do kapitálového fondu komunálnej s.r.o. alebo a.s.

3. Nový povinný obsah zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

4. Nové pravidlá obchodných verejných sťaží

5. Nové pravidlá predaja a prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.