Rozpočet obce - Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026

Termín

3. október 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-10. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, účtovníci, ekonómovia a ďalší odborní zamestnanci miest a obcí a ich RO a PO, hlavní kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia o danú tému

Kapacita:

100

Uzávierka:

03.10.2023

Variabilný symbol:

031023

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Program SEMINÁRA:

 • Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy v roku 2023 vo vzťahu k úpravám a plneniu rozpočtu v roku 2023
 • Úpravy rozpočtu po 31.8. 2023
 • Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2023
 • Ukončenie rozpočtového roka 2023 v zmysle opatrení, ktoré vyplývajú z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 15.12.2022 a z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 1.8.2023
 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO
 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti
 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta  k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné náležitosti
 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO
 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce
 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO
 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet
 • Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu
 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.
 • Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.