Finančný príspevok na prevádzku (FPP) v zariadeniach sociálnych služieb a problémy v praxi

Termín

27. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
28. jún - 4. júl 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí a zariadení sociálnych služieb, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

27.06.2023

Variabilný symbol:

270623

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Kto je poskytovateľom  FPP a komu je určený

2. Kedy sa FPP poskytuje obligatórne a kedy fakultatívne

3. Ako sa určuje FPP, vzorec výpočtu a jeho veličiny

4. Čo sa považuje za bežné výdavky a príjmy na účely FPP

5. Rozdiel medzi EON a bežnými výdavkami

6. Aký vplyv má kapacita zariadenia na určenie FPP

7. Kto a ako určuje FPP v osobitných podmienkach

8. Zúčtovanie FPP a zistené rozdiely medzi výdavkami a príjmami

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.