Mzdová účtovníčka – v priebehu II.Q roku 2023

Termín

21. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-28. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prezenčne: Košice, Aston Building, Werferova 1; webinár: Zoom

Kategória:

Prezenčne: Košice /webinár /videoseminár

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.06.2023

Variabilný symbol:

210623

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2022 a jej vplyv na veličiny 2024 :
  • sociálne poistenie
   • maximálny vymeriavací základ
   • najvyššia nemocenská dávka a náhrada príjmu počas PN, materské
   • tehotenské
   • najvyššia dávka v nezamestnanosti
   • plat starostu/primátora, hlavného kontrolóra v roku 2023
  • Minimálna mzda v roku 2024

   • výška minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde
   • minimálna mzda podľa stupňov nátočnosti
   • mzdové zvýhodnenia a príplatky
   • od 1.6.2023
   • od 1.1.2024
   • Oprava chýb v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022,

ktoré boli spôsobené

 • zamestnávateľom
 • zamestnancom
  • riadne daňové priznanie B
  • dodatočné daňové priznanie A

 • Zmena pri výpočte životného minima od 1.4.2023
  • koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností
 • Daňový bonus na nezaopatrené dieťa v roku 2023:
  • vekové kategórie
  • súbežné poberanie daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravovanie od 1.5.2023
  • čo je výhodnejšie – poberanie mesačného DB alebo DB po skončení roka ?
  • aký musí byť príjem pre plnú výšku mesačného DB
  • RZD za rok 2023 – do výpočtu sa berie ČZD rodiča žiadajúceho o DB
  • daňové priznanie  A,B – do výpočtu DB sa berie aj ČZD druhého rodiča
 • Príprava na koniec školského\\akademického roka
  • skončenie : povinnej školskej dochádzky, strednej školy, vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • od akého veku a za akých podmienok
  • absolventi strednej školy – maturanti
  • absolventi prvého stupňa VŠ – bakalári
 • Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane
  • prehľad všetkých príjmov oslobodených od dane
  • nepeňažný príjem do 500 eur §5 ods.7 písm.o)
   • príspevok zamestnávateľa na DDS
   • nepeňažné plnenia  poskytované zamestnancom  zo sociálneho fondu
 • Zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení k 1.1.2023
  • minimálne poistné a minimálny preddavok zamestnanca
   • Oznámenie zamestnanca
   • Dohodári, skrátené úväzky

Pracovný materiál: : súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii prípadne e-mailomVaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Martina K.

19.6.2023 o 15:05

Reagovať

Dobrý deň. Naši učitelia sa zúčastnili relaxačno-ozdravovacieho pobytu v Taliansku. Za prácu nadčas sa dohodli so zamestnávateľom na čerpaní NV. Keďže tento pobyt trval aj počas soboty a nedele, patria im aj príplatky za soboty a nedele. Aké príplatky im ešte patria, napr. za neaktívnu časť pracovnej zmeny mimo pracoviska (na pracovisku???)? Ďakujem.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.