Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Termín

4. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
5.-13. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mestá, obce, zariadenia sociálnych služieb

Kapacita:

200

Uzávierka:

04.04.2023

Variabilný symbol:

040423

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Webinár je zameraný na nové štandardy kvality sociálnych služieb (platné od 1.11.2022)  a  je určený pre poskytovateľov rôznych druhov sociálnych služieb. Je užitočné, aby sa poskytovatelia, a to bez ohľadu na to, či sú zriadení obcou, mestom, VÚC alebo neverejným poskytovateľom, oboznámili s novými podmienkami kvality sociálnych služieb, aby získali istotu, že nimi poskytované služby sú  v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a nebáli sa  novej inšpekcie z MPSVR, ak ich  navštívi.

 • Legislatívne  a iné východiská
 • Aké zásadné zmeny priniesla novela zákona č.345/2022 Z.z. o inšpekcii v sociálnych veciach pre štandardy kvality
 • Dôvody včlenenia oblasti základných ľudských práv a slobôd do  3 oblastí
 • Východisko nových štandardov - Dobrovoľný európsky rámec pre kvalitu sociálnych služieb
 • WHO QualityRights Toolkit a štandardy kvality
 • Definícia štandardov kvality
 • Ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality
 • Čo určuje kvalitu?
 • Ciele sociálnych služieb
 • Východiská merania kvality sociálnych služieb prostredníctvom štyroch dimenzií kvality
 • Zložitosť merania kvality v sociálnych službách
 • Vzťah merania výkonnosti a spokojnosti v SS
 • Kľúčové zásady dokumentácie
 • Manažovanie systému kvality
 • Štandardy kvality v kontexte druhov sociálnych služieb
 • Terénna SS podmienená odkázanosťou – OSL - príklad
 • Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
 • Procedurálne, Personálne a  Prevádzkové štandardy kvality

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.