Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky.

Termín

28. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčná forma

Miesto konania:

Aston Building, Werferova1, Košice

Kategória:

odborný seminár, prezenčná forma

Cieľová skupina:

obce, mestá, odborní zamestnanci školských úradov, riaditelia ZŠ, riaditelia neštátnych škôl a školských zariadení

Kapacita:

150

Uzávierka:

28.03.2023

Variabilný symbol:

280323

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 1. Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023

1.1 Financovanie preneseného výkonu obce v oblasti školstva.

 • Normatívne finančné prostriedky.
 • Nenormatívne finančné prostriedky.

1.2 Financovanie originálnych školských kompetencií obce.

 • Zdroje financovania.
 • Nápočet podielových daní na školské samosprávne kompetencie.
 • Prerozdelenie finančných prostriedkov na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v MŠ, ZUŠ, JŠ     a školských zariadeniach.
 • Financovanie neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

2.  Zanedbávanie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

 • Priestupky na úseku školstva od 1. 1. 2023 podľa § 37 z. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve       a školskej samospráve.
 • Úlohy a povinnosti školy.
 • Úlohy a povinnosti obce.
 • Priestupkové konanie na úseku školstva v praxi.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.