Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky.

Termín

20. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

odborný seminár, prezenčná forma

Cieľová skupina:

obce, mestá, odborní zamestnanci školských úradov, riaditelia ZŠ, riaditelia neštátnych škôl a školských zariadení

Kapacita:

150

Uzávierka:

20.04.2023

Variabilný symbol:

280323

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 1. Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023

1.1 Financovanie preneseného výkonu obce v oblasti školstva.

 • Normatívne finančné prostriedky.
 • Nenormatívne finančné prostriedky.

1.2 Financovanie originálnych školských kompetencií obce.

 • Zdroje financovania.
 • Nápočet podielových daní na školské samosprávne kompetencie.
 • Prerozdelenie finančných prostriedkov na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v MŠ, ZUŠ, JŠ     a školských zariadeniach.
 • Financovanie neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

2.  Zanedbávanie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

 • Priestupky na úseku školstva od 1. 1. 2023 podľa § 37 z. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve       a školskej samospráve.
 • Úlohy a povinnosti školy.
 • Úlohy a povinnosti obce.
 • Priestupkové konanie na úseku školstva v praxi.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Iveta

12.4.2023 o 08:46

Reagovať

Dobrý deň,
Sme RO, MŠ s právnou subjektivitou.
Fin. príspevok na stravu pre dieťa v HN je 2,10. Štátny príspevok na stravu je od mája 1,40. 2,10-1,40=0,70. Nakoľko dieťa v HN zo zákona neplatí nič na stravu dostali sme pokyn od zriaďovateľa túto čiastku 0,70€ platiť za dieťa v HN z réžie. Je toto vôbec možné? Ak áno, poprosím Vás o celý postup tohto účtovania aj s rozpočt. položkami. Ďakujem.

Oravcová

31.3.2023 o 09:57

Reagovať

Máme na starosti viacero škôl a obcí. Ak sú deti zákonných zástupcov vo viacerých školách a neplnia PPV a PŠD pokutu za priestupok môžeme uložiť za obe deti v jednom rozhodnutí alebo za každé osobitne? Ďakujem.

Oravcová

31.3.2023 o 09:51

Reagovať

Prosím o vysvetlenie postupu. Rozumiem tomu správne, ak budeme pokutovať a každých 15 hodín v mesiaci, vo viacerých prípadoch sa neodstaneme ani na počet 60 hodín v školskom roku a už vôbec nie nad 100 hodín ako trestný čin, čiže veľká väčšina zostane na prejednanie obci? Alebo zle rozumiem postupu. Ďakujem za vysvetlenie.

Ďurcová

31.3.2023 o 08:16

Reagovať

Ako je to so zasielaním financií zriaďovateľom na správu budov škôl, ako to je následne s čerpaním.Má riaditeľ na tieto financie dosah? Môže z nich prostredníctvom zriaďovateľa nakupovať,na čo presne sú určené? Sú učelovo viazané,zasiela zriaďovateľ nejaký výkaz, na čo boli čerpané...proste všetky info. Ďakujem.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.