Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023 Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady

Termín

22. marec 2023, Začiatok: 09:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Veľká zasadačka

Kategória:

odborný seminár, prezenčná forma

Cieľová skupina:

ekonómovia/-ky, účtovníci/-ky obcí, miest, mestských častí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému

Kapacita:

300

Uzávierka:

22.03.2023

Variabilný symbol:

220323

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (zákon o účtovníctve, postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2. Novela zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve účinná od 1.1.2023

3. Nové Postupy účtovania pre obce/VÚC a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023.

Najdôležitejšie zmeny a praktické príklady.

4. Poznámky k 31.12.2022 - vysvetlenie textovej a tabuľkovej časti

5. Špecifické príklady účtovania

6. OBCE/VÚC: Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-        účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023

-        účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

7. OBCE/ VÚC: Výročná správa k 31.12.2022

8. RO a PO: Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

-        účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 použitých v roku 2023

-        účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

Vzory: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Dana Buľková

8.3.2023 o 13:57

Reagovať

Chcela by som sa opýtať ako účtovať prídel do sociálneho fondu a čerpanie keď je SF združený v inej obci, ktorá účtuje o účte 472

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.