Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín

26.-28. apríl 2023, Začiatok: 12:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia všetkých typov škôl a školských zariadení a ich zástupcovia

Kapacita:

170

Uzávierka:

28.04.2023

Variabilný symbol:

26280423

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň: streda 26. 4. 2023

Tréning zvládania agresívnych žiakov (formou nenásilnej krízovej intervencie)

Lektor: PhDr. Vladimír Straka

 • priebeh krízy
 • techniky osobnej bezpečnosti
 • tímová intervencia
 • pokrízová intervencia

 

Postavenie a úloha riaditeľa školy v školskej samospráve – rada školy

Lektorka: Mgr. Mária Stanislavová

1.     Ustanovenie rady školy.

 • spoluúčasť riaditeľa pri ustanovení
 • zabezpečenie činnosti rady školy

2.   Výkon školskej samosprávy, činnosť rady školy.

 • kompetencie rady školy, výkon ich kompetencií
 • vzťah rady školy a riaditeľa, povinnosti riaditeľa
 • vzťah rady školy a zriaďovateľa

 

2. deň:  štvrtok 27. 4. 2023

Úloha riaditeľa školy v systéme verejného obstarávaniačo, ako a prečo obstarávať

* zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO *

Lektorka:  Ing. Iveta Beslerová

 • zmeny vo výnimkách
 • zmena finančných limitov
 • členenie zákaziek
 • plán VO
 • ako určiť PHZ
 • zodpovednosť štatutára za zvolený postup
 • zákazky s nízkou hodnotou dve kategórie zákazky s nízkou hodnotou
 • koniec e-mailových zákaziek s nízkou hodnotou
 • ako realizovať zákazku s nízkou hodnotou (ZsNH)
 • náležitosti výzvy na predkladanie ponúk (§ 117  ods. 7)
 • povinné lehoty pri zákazkách s nízkou hodnotou
 • konflikt záujmov – posudzovanie
 • zmluvy , dodatky k zmluvám
 • elektronická platforma a ZsNH – praktické ukážky

- pokračovanie témy VO – praktické ukážky a konzultácie

Prineste si notebook a svoj prístup (meno a heslo) do profilu vedeného na ÚVO

 

3. deň: piatok 28. 4. 2023

Správa a ochrana zvereného majetku

* kompetencie a zodpovednosť riaditeľa školy a školského zariadenia *

Lektorka:   Ing. Oxana Hospodárová

 • vznik správy majetku
 • kto je správcom majetku obce
 • práva a povinnosti správcu majetku
 • kompetencie pri správe majetku zriaďovateľa a organizácií (správcov)
 • rozdiely pri nakladaní s majetkom obce medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej  subjektivity a s právnou subjektivitou
 • náležitosti zriaďovacej listiny
 • prenájom zvereného majetku
 • evidencia majetku
 • zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby
 • nedostatky v postupoch  pri správe majetku obcí
 • kontrola správy majetku obce

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.