Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 * Legislatívne zmeny 2022/2023 *

Termín

10. február 2023, Začiatok: 09:00 (prezenčne)
13.-17. február 2023, Začiatok: 09:00 (videoseminár)

Miesto konania:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri,ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

10.02.2023

Variabilný symbol:

060223

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane

 • pred a po jeho vykonaní
 • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
 • kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
 • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov

 

Daňové tlačivá

  • Vyhlásenie ...
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

 

 • Nezdaniteľné časti základu dane na :
   • daňovníka, manžela / manželku
   • príspevky do III. piliera
    • DB „po starom / po novom  
    • ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok
    • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
     • Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť )
 • Milionárska daň “, nerovná daň
 • Daňový bonus (DB) na vyživované dieťaZmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2023
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023
  • daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný
  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
   • tehotenské, tehotenské štipendium, materské
   • dohody – odvodová odpočítateľná položka
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023

-  študenti

-  dôchodcovia

-  sezońne práce

 

 • Minimálna mzda
    • minimálne mzdové nároky
    • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023
 • Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023
  • zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023
  • stravovacie poukážky v elektronickej forme
 • Zákonník práce –novela účinná od 1.11.2022
  • transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
  • doručovanie – úložná doba
  • bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru
  • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
  • skúšobná doba – doba určitá
  • prechod na inú formu zamestnania
  • úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
  • zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
  • dohody – minimálna predvídateľnosť práce
 • otcovská dovolenka
  • novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení
 • dôchodky od 1.1.2023
  • valorizácia dôchodkov o 11,8 %
  • zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
  • zmena pri určovaní dôchodkového veku
  • rodičovský bonus a iné
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.