Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO Ekonómky a účtovníčky

Termín

7.-9. jún 2023, Začiatok: 12:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

ekonómky/-ovia a účtovníčky/-ci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri/-ky, ostatní záujemcovia/kyne o problematiku

Kapacita:

250

Uzávierka:

07.06.2023

Variabilný symbol:

07090623

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

305 €

Cena pre nečlenov:

325 €

Program:

1. deň:  streda, 7.6.2023

12.00 – 13.00     Obed

Teória a prax pri výkone základnej finančnej kontroly

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

Þ     Postupy pri základnej finančnej kontrole a zodpovedné osoby (kto, kedy a ako overuje finančné operácie)

Þ     Princíp kontroly štyroch očí - najčastejšie otázky

Þ     Aktuálne metodické usmernenie MF SR

Þ     Základná finančná kontrola elektronickou formou

Þ     Praktické otázky a odpovede

 

2. deň:  štvrtok, 8.6.2023

Novinky vyplývajúce z nových Postupov účtovania od 1.1.2023. Zúčtovacie vzťahy.

Pohľadávky a záväzky podľa Postupov účtovania.

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi podľa nových postupov účtovania platných od 1.1.2023

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov

Þ     Účtovný doklad, účtovný záznam

Þ     Transformácia účtovného záznamu

Þ     Oprava účtovného záznamu

Þ     Preskúmanie účtovných dokladov

Þ     Vlastný obeh účtovných dokladov – nastavenie pravidiel transformácie účtovného záznamu

Þ     Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie – nastavenie spôsobu uchovávania účtovnej dokumentácie

Þ     Prílohy k vnútornému predpisu

 

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

Þ     Spôsob vedenia účtovníctva

Þ     Účtový rozvrh, analytická evidencia

Þ     Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek

Þ     Spôsoby oceňovania

Þ     Účtovanie zásob

Þ     Osobitosti účtovania (napr. významné sumy, časové rozlíšenie, COFOG ....)

Þ     Spracovanie účtovnej závierky

Þ     Prílohy k vnútornému predpisu

 

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Þ     Pokladničné doklady, pokladničná kniha

Þ     Preskúmavanie pokladničných dokladov

Þ     Povinnosti pokladníka

Þ     Prílohy k vnútornému predpisu


Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.