KONTROLA vedenia pokladnice a obehu účtovných dokladov KONTROLÓRI

Termín

6. december 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
7.-13. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, miest, mestských častí, VÚC, zamestnanci na úseku kontroly, volení predstavitelia – starostovia a poslanci, zamestnanci samosprávy a ich RO a PO, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

06.12.2022

Variabilný symbol:

061222

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Právna úprava vedenia pokladnice
 2. Pokladnica a ostatné účtovné doklady  v rámci obehu účtovných dokladov – vnútorný predpis po novele zákona o účtovníctve
 3. Evidencia došlých faktúr a ostatných účtovných dokladov + krycí list po novele zákona o účtovníctve
 4. Poskytovanie a účtovanie preddavkov z pokladnice
 5. Reprezentačné  výdavky a výdavky na propagáciu – vnútorný predpis
 6. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady –  základné náležitosti
 7. Vedenie pokladničnej knihy –  základné náležitosti
 8. Inventarizácia pokladnice
 9. Účtovanie pokladnice – základné účtovné prípady
 10. Účtovanie platieb uskutočnených platobnými kartami
 11. Účtovanie zaokrúhľovania po 1.7.2022
 12. Pokladnica a základná finančná kontrola

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie
:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.