INVENTARIZÁCIA majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Zmena formy na: ONLINE

Termín

4. október 2022, Začiatok: 09:00 WEBINÁR
5.-11. október 2022, Začiatok: 09:00 Videoseminár

Miesto konania:

online

Kategória:

Online

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

204

Uzávierka:

04.10.2022

Variabilný symbol:

041022

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve - elektronický účtovný záznam
  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve - elektronický účtovný záznam
  5. Inventarizácia jednotlivých účtov majetku - vzorové elektronické spracovanie
  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov - vzorové elektronické spracovanie
  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  8. Diskusia

 

Prílohy: vzory inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.