Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1 !!! ZMENA TERMÍNU KURZU: 12.-16.12.2022

Termín

12.-16. december 2022, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

Kategória:

akreditovaný kurz

Cieľová skupina:

zamestnanci obecných a mestských úradov, zamestnanci rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta a vyššieho územné celku (VÚC) pracujúci ako účtovníci a ekonómovia, ostatní záujemcovia o túto tému

Kapacita:

70

Uzávierka:

12.12.2022

Variabilný symbol:

06191022

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

310 €

Cena pre nečlenov:

350 €

Program:

 1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník…
 2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie
 3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi
 4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi
 5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
 6. Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
 7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /
 8. Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...

 

Poznámka: Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu. Podmienkou získania osvedčenia je účasť na akreditovanom kurzu a záverečný písomný test.

Osnova Akreditovaného kurzu:

1. časť: Rozpočtovníctvo

 1. Zákon č.523/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia
 2. Zákon č.583/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia
 3. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky

 

2. časť: Účtovníctvo

 1. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva
 2. Základy podvojného účtovníctva
 3. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
 4. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008
 5. Transfery
 6. Hospodársky výsledok
 7. Postupy účtovania
 8. Majetok  - majetok legislatíva, ÚT 0, odpisovanie majetku, opravné položky, účet 355 a prevod správy, účet 384, príklady účtovania majetku, majetok - evidencia a kontrola, kontrola majetkového okruhu
 9. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob
 10. Finančné účty - ÚT 2
 11. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38
 12. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4
 13. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6
 14. Osobitosti účtovania
 15. Inventarizácia

Účtovná závierka

Ako sa dostať na miesto?

Zo železničnej / autobusovej stanice Košice sa k IVVL dostanete MHD, linkou číslo 16, smer Podhradová, zastávka Polianska (8. v poradí, cca 15 min). V prípade potreby je možno cestovať aj linkou číslo 29, smer Kavečany, zastávka Internáty UVL.

Cestovné poriadky MHD Košice, prípadne vyhľadávanie spojenia nájdete na tejto stránke


Prístup autom:
Presná poloha IVVL podľa GPS lokalizácie: B - 48* 44' 44.8" L - 021* 14' 47.6"Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Marianna Luptáková

3.8.2022 o 10:05

Reagovať

Dobrý deň,
prosím Vás chcela by som sa opýtať ohľadne školenia (Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1 Akreditovaný kurz MŠ SR) aký presný dátum sa školenie uskutoční a aká je doba trvania. Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom Luptáková M.

admin2

8.8.2022 o 12:46

Reagovať

Dobrý deň z RVC Košice.
Detaily sú uvedené v pozvánke. Školiace dni sú: 6.,7.,17.,18.,19.10.2022. Vždy od 9.00 do cca 15.00 h a miesto konania je IVVL – Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod hradovou /A, 041 77 Košice.

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie klikom na ikonku prihlásenia. Platby vložného prijímame výlučne na uvedený účet a do dátumu začiatku podujatia.

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.