Príprava komunálnych volieb v roku 2022 *v zmysle aktuálnych zmien zákona č. 180/2014 Z.z. a nového zákona č. 185/2022 Z.z.* videozázánam s praktickými postupmi

Termín

20. jún - 29. október 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár s praktickými postupmi)

Miesto konania:

online videozáznam

Kategória:

videoseminár s praktickými postupmi

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí

Kapacita:

200

Uzávierka:

29.10.2022

Variabilný symbol:

200622

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

15 €

Cena pre nečlenov:

25 €

Program:

Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí

Þ    praktické postupy v príprave a zabezpečení priebehu volieb
- Stanovenie úväzku starostu
- Zverejnenie počtu obyvateľov
- Určenie počtu poslancov
- Určenie volebných obvodov
- Zverejnenie počtu poslancov a volebných obvodov
- Podklady k novým voľbám


Právne predpisy súvisiace s voľbami (aktuálne zmeny)

Þ    Zákon č. 180/2014 podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Þ    Zákon č. 185/2022 Z. z. Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Þ    Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Þ    Vyhláška MV SR č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v z. n. p.

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na praktický videoseminár o správnom postupe pri príprave volieb v obci v roku 2022

VZORY:

-        vzory uznesení pre OZ pre prípravu volieb

-        vzory tlačív pre voľby

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ÚČTOVNÝ DOKLAD


Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.