Základy kontroly v územnej samospráve - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2018/73/1 - 2.časť

Termín

11.-20. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

akreditovaný kurz

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, VÚC, pracovníci obcí a VÚC na oddeleniach kontroly, štatutári obcí, poslanci, VÚC, iní záujemcovia

Uzávierka:

11.05.2022

Variabilný symbol:

20041905

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Program:

2. DEŇ –10.5.2022

  • Kontrolný systém v SR

Ing. Oxana Hospodárová

1.1.    Kontrolný systém v SR

  • Kontrola v územnej samospráve

1.1.    Kontrola v územnej samospráve

1.2.    Úlohy hlavného kontrolóra

1.3.    Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v kontrolnej činnosti

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.