Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022

Termín

1. marec 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
2.-6. marec 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, kontrolóri, štatutári

Kapacita:

200

Uzávierka:

01.03.2022

Variabilný symbol:

010322

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022

(postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

 

2. Novela zákona č.431/2002 Z.z  o účtovníctve od 1.1.2022: účtovný doklad, účtovný záznam v listinnej podobe a v elektronickej podobe, preukázateľnosť účtovného záznamu, vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu, neporušenosť obsahu záznamu, čitateľnosť účtovného záznamu, transformácia účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú podobu, transformácia účtovného záznamu z elektronickej podoby na listinnú podobu, archivácia.

3. Poznámky k 31.12.2021 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické usmernenie MF SR č.MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy.

 

4. Účtovanie a rozpočtovanie:

-      výsledku hospodárenia

-      konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-      dobropisov

-      refundácií

-      miezd a depozitu

-      transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov z projektov EÚ

-      podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-      finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania

-      školského stravovania

 

5. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-      účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021 použitých v roku 2022

-      účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

 

6. Výročná správa k 31.12.2021 po novele zákona o účtovníctve.

Vzory: vzor VP pre vedenie účtovníctva a VP o obehu účtovných dokladov po novele zákona o účtovníctve, vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Obecný úrad Píla

16.2.2022 o 11:50

Reagovať

1. Ako sa účtuje preplatenie výdavkov za testovanie zamestnancov - nákup testov v roku 2021 a preplatenie v roku 2022. Načo sa môžu použiť finančné prostriedky v roku 2022 a aký kód zdroja.
2. Obec zaplatila z rezervného fondu v roku 2019 za projektovú dokumentáciu (kapitálový výdavok ). Tento rok nám projektovú dokumentáciu preplatili v rámci oprávnených výdavkov projektu. Ako ich mám zaúčtovať a načo ich môžem použiť?
3. Modelová situácia za rok: Obec má bežné príjmy 10tis. a bežné výdavky 7tis. Výsledok hospodárenia je 3tis. Na účte je ale 2,9tis.. Aká účtovná chyba sa mohla stať? Ako zaúčtovať túto chybu - chýba 100 Eur, aby bol na účte presne výsledok hospodárenia?
ĎAKUJEM.

Alžbeta Križová

22.2.2022 o 08:33

Reagovať

Dobrý deň!
Naša obec poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie , ktorý pozostáva aj z príspevku zo sociálneho fondu.
Moja otázka znie : ako mám postupovať pri účtovaní ak nemáme v obci sociálny fond , keďže máme uzatvorenú zmluvu o združení obci . Podľa metodického usmernenia by sme mali príspevok zo sociálneho fondu účtovať 472/335 teraz neviem ako mám postupovať , môžem použiť účet 379/335 alebo..... ???

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ÚČTOVNÝ DOKLAD


Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z podujatia realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.