Účtovná závierka za rok 2021 v neziskových organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1. 1. 2022)

Termín

24. február 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25. február - 4. marec 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zriaďovatelia a zamestnanci neziskových organizácií

Kapacita:

200

Uzávierka:

23.02.2022

Variabilný symbol:

210122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Účtovná závierka za rok 2021 – práce pred uzavretím účtovných kníh, inventarizácia, opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2019, zisťovanie základu dane.

Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky, súčasti účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.

Povinnosti neziskových organizácií – audit účtovnej závierky a výročnej správy, vyhotovenie výročnej správy, ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.

Novela zákona o účtovníctve – (ČPT 635) obsah výročnej správy pre občianske združenia a cirkevné organizácie, zmeny v náležitostiach účtovného dokladu, zmeny v ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, rozšírenie verejnej časti registra, inventarizácia zásob, podmienky pre elektronickú podobu vedenia účtovníctva.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Potvrdenie o prihlásení, ktoré vám zašle náš prihlasovací systém ihneď po vyplnení elektronickej prihlášky, slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.