Novela zákona o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2022

Termín

13. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14. január - 4. február 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a odborní zamestnanci obcí, miest, ich rozpočtových a príspevkových organizácii, sociálne zariadenia a ďalšie organizácie

Kapacita:

200

Uzávierka:

13.01.2022

Variabilný symbol:

130122

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Účinnosti novely
 2. Zmena finančných limitov
 3. Zmeny vo výnimkách
 4. Členenie zákaziek
 5. Zákazky s nízkou hodnotou nové rozdelenie , postupy, výkon kontroly
 6. Súhrnné správy
 7. Jednotná elektronická platforma
 8. Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk
 9. Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov
 10. Zmeny k uzatvoreniu zmluvy, odstúpeniu od zmluvy
 11. Zmeny pri DNS
 12. Aukcia a superreverz, reverz
 13. Profesionalizácia VO
 14. Revízne postupy
 15. Ďalšie vybrané zmeny

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Potvrdenie o prihlásení, ktoré vám zašle náš prihlasovací systém ihneď po vyplnení elektronickej prihlášky, slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.