ROZHODNUTIA stavebného úradu ELEKTRONICKY

Termín

15.-22. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
16.-22. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

500

Uzávierka:

15.04.2021

Variabilný symbol:

150421

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Rozhodnutia stavebného úradu v elektronickej podobe
 • súvisiaca legislatíva
 • elektronické schránky úradu vs. schránky fyzických osôb a právnických osôb, povinnosti a rozdiely
 • aké certifikáty sú pre obec potrebné
 • ako ich získať
 • ako ich používať
 • kto, čo, ako, kedy a čím podpisuje v prípade spoločného stavebného úradu
 • vytvorenie rozhodnutia elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie certifikátom
 • odosielanie adresátom, účastníkom konania
 • vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie - pravidlá a problémy
 • vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí v elektronickej podobe
 • ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony
 • Certifikáty na autorizáciu = podpisovanie v elektronickej podobe
 • Vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v elektronickej schránke

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.