eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár* Zmena termínu na 3.2.2021

Termín

3. február 2021, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

WEBINÁR

Kategória:

WEBINÁR

Cieľová skupina:

zamestnanci miest, obcí, VÚC, starostovia/primátori, kontrolóri, poslanci

Kapacita:

500

Uzávierka:

03.02.2021

Variabilný symbol:

190121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • Elektronické schránky

typy schránok

stav schránok

lehoty doručenia

 • Elektronický podpis

spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať

formát elektronického podpisu

praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

 • Elektronické formuláre a doložky
 • Elektronická registratúra

prijímanie podaní, ich spracovanie, znižovanie poplatkov za elektronické podania

vytváranie podaní (napríklad žiadostí o nenávratné finančné príspevky, podaní na exekučný súd, ...), posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania

 • Listinný rovnopis

Základné náležitosti

Centrálne úradné doručovanie

 • Modul dlhodobého ukladania
 • Zaručená konverzia
 • Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť
 • Zverejňovanie

na slovensko.sk - elektronická úradná tabuľa

na vlastnom webovom sídle

 • Informačný systém pre automatizované spracovanie, dodávatelia
 • Kontroly

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – UPVII

- egovernment

- prístupnosť webového sídla

Najvyšší kontrolný úrad SR - NKÚ

Transparency international Slovensko – TIS

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

Pokyny k webináru:

 

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  2. február 2021 (+prístup k záznamu od 4.2. do 10.2.2021)

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, jeden deň pred jeho konaním.

Technické odporúčania:

 • Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie, pripojíte sa cez váš prehliadač „Join from your browser“ – akýkoľvek máte vo svojom PC, napr. Google Chrome, MS Edge, Explorer, Opera, Firefox a pod.
 • Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk (kameru potrebovať nebudete), preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní prednášky – akékoľvek, postačia aj slúchadlá od mobilu.
 • Skontrolujte si internetové pripojenie - ideálne je káblové pripojenie, mobilné dáta, Wifi pripojenie na optickom rýchlom internete. Najmenej stabilné pripojenie je Wifi na starších balíkoch ADSL internetu.
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 pracovných dní. Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.