Hlavný kontrolór obce/mesta *zmena rozpočtových pravidiel, kontrola majetku*

Termín

17. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obce/mesta, odborní zamestnanci obcí a miest, starostovia

Kapacita:

120

Uzávierka:

17.09.2020

Variabilný symbol:

1709

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

I. Kontrola rozpočtového hospodárenia

 • Rozpočtové hospodárenie
 • Zmeny rozpočtových pravidiel v čase „pandémie“

II. Kontrola uznesení hospodárenia s majetkom obce

III. Kontrola predpisov  na úseku majetku

IV.  Správa a ochrana zvereného majetku

 • Vznik správy majetku 
  • Náležitosti zriaďovacej listiny vo veci zvereného   majetku
  • Povinnosti správcu majetku
  • Prenájom zvereného majetku
  • Kompetencie organizácií

V.  Evidencia a inventarizácia majetku

 • Evidencia majetku
 • Inventarizácia majetku 
  • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok obce

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.