ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminár

Termín

15.-20. jún 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, MČ Ko

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.06.2020

Variabilný symbol:

210502

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Stručný úvod

 • povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe
 • podpisovanie v el. podobe
 • čo robiť ak adresát nemá schránku aktivovanú
 • aktuálne štatistiky
 • aké najčastejšie chyby robia úrady pri elektronickej komunikácii a ako im vyhnúť

 

Elektronický podpis

 • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
 • formát elektronického podpisu
 • praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

 

Postup pri vytváraní rozhodnutí,
okrem praktického postupu krok za krokom:

 • čo je potrebné pripraviť na vytvorenie rozhodnutia v el. podobe
  • čo si pripraviť z iného informačného systému
  • elektronický podpis - mandátny certifikát alebo pečať
  • vytváranie listinnej podoby
 • ako udeliť zamestnancovi oprávnenie na vstup do el. schránky
  • čo môže a nemôže v schránke robiť zamestnanec
 • listinný a elektronický spis
 • právoplatnosť rozhodnutia
 • dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí

 

 1. Listinný rovnopis

centrálne úradné doručovanie - kto áno, kto nie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

 • Uzávierka prihlášok:  do 14. júna 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 15.6. – 20.6.2020

 

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.