Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné  zverejňovanie v elektronickej podobe – webové  sídlo a cuet  na www.slovensko.sk, pre  obce/ školy*

Termín

13. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

legislatívno - informačný seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí, riaditelia škôl, zamestancni obcí a škôl na všetkých úsekoch

Kapacita:

120

Uzávierka:

13.02.2020

Variabilný symbol:

1302

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Pokračujeme v téme eGovernmentu a pripravili sme seminár k webovým sídlam. Cieľom je prejsť všetky povinnosti, ktoré majú inštitúcie verejnej správy pri spravovaní svojho webu. Viaceré inštitúcie pravidelne monitorujú takéto webové sídla a podľa obsahu svojej agendy sú oprávnené udeliť obci, škole aj pokutu. Sú to Ministerstvo financií, Úrad na ochranu osobných údajov, Najvyšší kontrolný úrad a Transparency International.

 

 


 • čo je to webové sídlo inštitúcie verejnej správy
 • požiadavky na webové sídlo inštitúcie
 • ako si skontrolovať webové sídlo

- samokontrola zamestnancami

 • čo žiadať od dodávateľa webového sídla - čo vyžaduje legislatíva od inštitúcie
 • čo zverejňovať na webovom sídle
 • zverejňovanie na CUET - centrálnej úradnej elektronickej tabuli
 • ako zverejňovať dáta a dokumenty na webovom sídle
 • podpisy na elektronických dokumentoch
 • zverejňovanie datasetov
 • súvisiaca legislatíva
 • kontroly webových sídiel - ako sa pripraviť

- UPVII

- NKU

- TIS

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.