Ochrana osobnych udajov v praxi obcí a ich ROPO

Termín

5. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

legislatívno - konzultačný seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí a ich RO a PO, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

120

Uzávierka:

05.03.2020

Variabilný symbol:

0503

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Prehľad povinností samospráv podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

2. Nová bezpečnostná dokumentácia

3. Zodpovedná osoba obce za ochranu OÚ

4. Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie

5. Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov

6. Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku

7. Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov

8.     Obecné noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov

9. Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.