Mzdová účtovníčka v II. polroku 2019

Termín

21. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí a miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO, starostovia, kontrolóri, ostatní zamestnanci

Kapacita:

120

Uzávierka:

21.11.2019

Variabilný symbol:

2111

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na :
  • výkon exekučných zrážok
  • daňový bonus
  • prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok

 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • Zákonník práce
  • zvýšenie hodnoty príplatkov od 1.1.2020
 • Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov
  • 14. mzda / odmena v roku 2019
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
 • Školský/akademický rok 2019/2020
  • dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka
  • opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
  • daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia
  • dohody o brigádnickej práci študentov -  dokedy a s kým

 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2020
 • Zdravotné a Sociálne poistenie
  • komplexný prehľad odvodov pri práci na
  • dohodu o vykonaní práce,
  • dohodu o pracovnej činnosti
  • dohodu o brigádnickej práci študentov
  • odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru
  • vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
  • novela zákona o sociálnom poisteni č. 138/2018 Z.z. – časť účinná od 1.1.2020
  • zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2020
  • Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky

 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
 • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2019
 • rekreácia zamestnancov v roku 2020

 • Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia
- nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2018

- krátenie dovolenky

 • Zopár poznámok k Zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ... GDPR
  • zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu
  • metodika spracúvania osobných údajov v prostredí škôl ... dokument Úradu na ochranu osobných údajov
  • fotografie osôb a udalostí
  • škola
  • zamestnanie
 • Pripravované zmeny v zákonoch :
  • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení
  • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
  • č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce
 • Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
   • § odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
   • § daňový bonus na vyživované deti

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.