Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy* Seminár obsadený, nový termín je 22.11.2019

Termín

11. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, TUKE, Park Komenského 6, Budova PK6, Učebňa PC 1, Počítačové centrum Fakulty elektrotechniky a informatiky

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, odborní zamestnanci miest a obcí, riaditelia a zamestnanci škôl

Kapacita:

30

Uzávierka:

07.10.2019

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

38 €

Cena pre nečlenov:

53 €

Program:

Praktické ukážky

 • Práca v elektronickej schránke
 • Vstup do el. schránky obce/školy, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť
 • Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
 • Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
 • Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeľa školy)
 • Členenie el. schránky
 • Dosah na registratúru
 • Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie
 • Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie
 • Rovnopis
 • Zaručená konverzia
 • Novinky Zákona o E-governmente a Zákona proti byrokracii

Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí, praktický postup na PC v učebni.

 

Seminár organizujeme v učebni vybavenej počítačmi (28 miest), ale je potrebné si priniesť eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a čítačku eID karty.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.