Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2019

Termín

13. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci RO a PO zriadených obcami, mestami, MČ Košíc, VÚC

Kapacita:

204

Uzávierka:

13.11.2019

Variabilný symbol:

1311

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
  2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
  3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
  4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky

-       Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky

  1. Osobitosti účtovania
  2. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.

Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12.

  1. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.