Právne základy obce nielen pre novozvolených - II.

Termín

15. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, poslanci, zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, kontrolóri, ostatní záujmcovia o tému

Kapacita:

120

Uzávierka:

15.03.2019

Variabilný symbol:

1503

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Postavenie obce, jej územie a obyvatelia (obec ako právnická osoba, územné zmeny, práva a povinnosti obyvateľov obce)
  • Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
  • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
  • Komisie, rada- úlohy a kompetencie
  • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
  • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
  • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.