Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Diár samosprávy 2019 

Diár samosprávy 2019

Autor:

AVS

Obsah:
  • niekoľko pomôcok k systému verejnej správy
  • kalendárium 2019: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné
  • adresáre: Regionálnych vzdelávacích centier  združených v AVS, ústredných orgánov,ministerstiev,
  • úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i.
  • citáty a zrnká múdrosti
  • priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje
  • praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla
  • štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné voľné listy na poznámky z pracovných rokovaní, porád a pod.
  • prehľadný kalendár na rok 2020

Cena:

6.65 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.