Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

Autor:

Kolektív autorov

Obsah:

Obsah publikácie:

Zákon o obecnom zriadení – vybrané témy

Pracovno-právne vzťahy v obecnej samospráve

  • Mgr. Ladislav Briestenský

Nakladanie s majetkom obce

  • doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia obce ako subjektu verejnej správy

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

Finančné riadenie a finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

  • Ing. Ingrid Konečná Veverková

Petície a sťažnosti v obci – postup ich vybavenia

  • Ing. Oxana Hospodárová

„Info zákon“ v praxi samospráv

  • Mgr. Vladimír Pirošík

Školstvo  - obec ako zriaďovateľ

  • Mgr. Zdenko Krajčír

Sociálne služby v praxi

  • PhDr. Ing. Ivana  Kružliaková, PhD.

Verejné obstarávanie v praxi

  • eBIZ Corp, s.r.o.

Cena:

11.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX